**เลขที่สมัครสอบ 5 หลัก :        
**หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :    
 
นักเรียนต้องกรอกทั้งเลขที่สมัครสอบและหมายเลขบัตรประชาชน โดย ม.1 ใช้เลขที่สมัครสอบ 5 หลักสุดท้าย เช่น 04140001 กรอกเลขที่สมัครสอบคือ 40001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง โทร 02-512-4824
พัฒนาโดย :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง