== นักเรียนต้อง Log in เพื่อดูคะแนนสอบของตนเอง ==
(กรอกรหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียนที่ใช้ในการสมัคร 13 หลัก โดยไม่ต้องมีขีดคั่นเช่น 1123400124125)
 
รหัสประจำตัวประชาชน  : 
 
 
 
 
 
  คะแนนสูงสุดจากนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด และนักเรียนชั้น ป.6 (เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน)
  คะแนนสูงสุดจากนักเรียนชั้น ป.5
  คะแนนสูงสุดจากนักเรียนชั้น ป.4
 
 
 
  คะแนนสูงสุดจากนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง โทร 02-512-4824
พัฒนาโดย :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง