tr>
ที่ เรื่อง ดูรายละเอียด ลงวันที่
142

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

15 ก.ค. 62
141

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

28 มิ.ย. 62
140

แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

10 ก.ค. 62
139

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

9 ก.ค. 62
138

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562

4 ก.ค. 62
137

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายคณิตคิดสนุก ปีการศึกษา 2562

9 ก.ค. 62
136

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนและวันอาเซียน "52 ปีอาเชียนประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน" ประจำปีการศึกษา 2562

9 ก.ค. 62
135

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "สัปดาห์ห้องสมุด"

4 ก.ค. 62
134

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ปีการศึกษา 2562

4 ก.ค. 62
133

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

28 มิ.ย. 62
132

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

28 มิ.ย. 62
131

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

28 มิ.ย. 62
130

แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

28 มิ.ย. 62
129

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานและผู้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2562

28 มิ.ย. 62
128

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีสาธิตการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

28 มิ.ย. 62
127

ยกเลิกประกาศสวัสดิการโรงเรียนหอวัง เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการสวัสดิการภายในโรงเรียน

28 มิ.ย. 62
126

ยกเลิกประกาศสวัสดิการโรงเรียนหอวัง เรื่อง งานศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ

28 มิ.ย. 62
125

แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2562

26 มิ.ย. 62
124

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักเรียนนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

26 มิ.ย. 62
123

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

26 มิ.ย. 62
122

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

20 มิ.ย. 62
121

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

18 มิ.ย. 62
120

แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สหวิทยาเขตรัชโยธิน ครั้งที่ 1

18 มิ.ย. 62
119

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

19 มิ.ย. 62
118

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

13 มิ.ย. 62
117

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมการใช้งาน Interactive Board สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)

12 มิ.ย. 62
116

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

11 มิ.ย. 62
115

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

11 มิ.ย. 62
114

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญตั้งเสาธงใหม่

7 มิ.ย. 62
113

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

7 มิ.ย. 62
112

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำวันภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

7 มิ.ย. 62
111

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนเสริมภาษาต่างประเทศโดยครูชาวต่างประเทศฯ (เพิ่มเติม)

6 มิ.ย. 62
110

คู่มือ การประเมินให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

6 มิ.ย. 62
109

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมเลือกตั้ง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น และระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

6 มิ.ย. 62
108

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนหอวัง

6 มิ.ย. 62
107

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนเสริมภาษาต่างประเทศโดยครูชาวต่างประเทศฯ

6 มิ.ย. 62
106

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนเสริมแบบเข้มวันเสาร์

6 มิ.ย. 62
105

แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

31 พ.ค. 62
104

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

30 พ.ค. 62
103

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูแกนนำพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รุ่น "แม่ไก่"

30 พ.ค. 62
102

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

28 พ.ค. 62
101

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562

27 พ.ค. 62
100

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2562

23 พ.ค. 62
99

แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง

22 พ.ค. 62
98

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน รอบเพิ่มเติม

23 พ.ค. 62
97

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนซ่อมเสริม

17 พ.ค. 62
96

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการสอนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

8 พ.ค. 62
95

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2562

16 พ.ค. 62
94

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเพยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562

8 พ.ค. 62
93

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา-4.0"

8 พ.ค. 62
92

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร โรงเรียนหอวัง

1 พ.ค. 62
91

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ปีการศึกษา 2562

1 พ.ค. 62
90

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

1 พ.ค. 62
89

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1 พ.ค. 62
88

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562์

30 เม.ย. 62
87

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อม "วงมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติ"

30 เม.ย. 62
86

แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนหอวัง และหัวหน้างานคอมพิวเตอร์

22 เม.ย. 62
85

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

17 เม.ย. 62
84

แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะนักเรียน และครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9 เม.ย. 62
83

แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

10 เม.ย. 62
82

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "พิธีรดน้ำดำหัว" เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

29 มี.ค. 62
81

แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

29 มี.ค. 62
80

ประกาศโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการมอบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

29 มี.ค. 62
79

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2562

29 มี.ค. 62
78

ประกาศโรงเรียนหอวัง หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะนักเรียน และครูที่ปรึกษา โรงเรียนหอวัง

27 มี.ค. 62
77

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ สอนเสริมแบบเข้ม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)

26 มี.ค. 62
76

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำประกาศและรับรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ดนตรี) เพิ่มเติม

27 มี.ค. 62
75

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำประกาศและรับรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ

27 มี.ค. 62
74

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษดนตรี ปีการศึกษา 2562

26 มี.ค. 62
73

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกาศรายชื่อ และรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ ปีการศึกษา 2562

25 มี.ค. 62
72

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมปลอด 0, ร, มส และมผ ปีการศึกษา 2561

20 มี.ค. 62
71

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ดนตรี)

21 มี.ค. 62
70

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ทุกประเภท (เพิ่มเติม)

21 มี.ค. 62
69

แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง

19 มี.ค. 62
68

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2561

28 ธ.ค. 61
67

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

15 มี.ค. 62
66

แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

13 มี.ค. 62
65

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกาศและดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ปีการศึกษา 2562

11 มี.ค. 62
64

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำประกาศและรับรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

5 มี.ค. 62
63

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

5 มี.ค. 62
62

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

4 มี.ค. 62
61

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

4 มี.ค. 62
60

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

28 ธ.ค. 61
59

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (กิจกรรมชื่นชมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2561

27 ก.พ. 62
58

แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการให้บริการอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2562

28 ก.พ. 62
57

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน Intensive ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

26 ก.พ. 62
56

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน Intensive ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

26 ก.พ. 62
55 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน Intensive ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 26 ก.พ. 62
54

ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

18 ก.พ. 62
53

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

21 ก.พ. 62
52

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English for Gifted) สำหรับนักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561

20 ก.พ. 62
51 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 18 ก.พ. 62
50

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน รอบเพิ่มเติม และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหอวัง ประจำปี 2561

14 ก.พ. 62
49 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 14 ก.พ. 62
48

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

28 ธ.ค. 61
47 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 8 ก.พ. 62
46

แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม เดิน - วิ่ง สามัคคีน้องพี่หอวัง ครั้งที่ 2

8 ก.พ. 62
45 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 7 ก.พ. 62
44

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

7 ก.พ. 62
43 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน พิจารณากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและติดตามควบคุมและกำกับภายในโรงเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 22 ม.ค. 62
42

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

27 ม.ค. 62
41 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2562 27 ม.ค. 62
40

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฝึกสมองประลองปัญญาทดลองสอบเพื่อเตรียมความพร้อม
ของนักเรียนก่อน
สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

25 ม.ค. 62
39 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและประธานคณะสี 22 ม.ค. 62
38 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 28 ธ.ค. 61
37 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเรียนเสริมแบบเข้มก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted) 21 ม.ค. 62
36 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ให้บริการเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 21 ม.ค. 62
35 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 11 ม.ค. 62
34 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 14 ม.ค. 62
33 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 9 ม.ค. 62
32 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9 ม.ค. 62
31 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 9 ม.ค. 62
30 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 28 ธ.ค. 61
29 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.6 8 ม.ค. 62
28 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.5 8 ม.ค. 62
27 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.4 8 ม.ค. 62
26 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร "บุคลากรดีเด่น" โรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2561 7 ม.ค. 62
25 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหอวัง เปิดโลกวิชาการ "Horwang 4.0" 4 ม.ค. 62
24 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 4 ม.ค. 62
23 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 2 ม.ค. 62
22 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาคุรุสัมพันธ์สามัคคีเพื่อนพ้องน้องพี่หอวัง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 21 ธ.ค. 61
21 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ร้อยดวงใจสายสัมพันธ์ สุขสันต์ Colourful'2019" 28 ธ.ค. 61
20 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ปีการศึกษา 2559-2561 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 28 พ.ย. 61
19 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับรางวัล "เพชรบัวพระเกี้ยว" ประจำปีการศึกษา 2561 21 ธ.ค. 61
18 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 20 ธ.ค. 61
17 แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2561 18 ธ.ค. 61
16 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2562 18 ธ.ค. 61
15 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2561 13 ธ.ค. 61
14 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนงานแข่งขันกีฬาคณะนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 28 พ.ย. 61
13 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 28 พ.ย. 61
12 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง 28 พ.ย. 61
11 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 26 พ.ย. 61
10 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรม และทัศนศึกษา ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 26 พ.ย. 61
9 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรม และทัศนศึกษา ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 26 พ.ย. 61
8 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 22 พ.ย. 61
7 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" 14 พ.ย. 61
6 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาคณะนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 20 พ.ย. 61
5 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9 พ.ย. 61
4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 8 พ.ย. 61
3 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
7 พ.ย. 61
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 6 พ.ย. 61
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 6 พ.ย. 61
 
     
     
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง โทร 02-512-4824
พัฒนาโดย :  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง