อีเมลประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2567

สาธิตการเข้าใช้อีเมลสำหรับนักเรียน

 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ห้อง เมล รหัสผ่าน
1 นายกันตภณ กาญจนานนต์ 1 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2 ด.ช.กัณฑ์อเนก เปรมสุขวิศรุต 2 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
3 ด.ช.ธนภัทร อิศรางพร 2 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
4 นายปกรณ์เกียรติ จันทร์น้อย 2 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
5 นายวิชยะ เจิมประสาทสิทธิ์ 2 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
6 น.ส.จิดาภา เนวนิช 2 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
7 น.ส.ชานเฟย์ ชี 2 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
8 ด.ญ.ต้องใจ วงษ์วุฒิพงษ์ 2 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
9 ด.ญ.นลินธยาน์ เถยสูงเนิน 2 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
10 นายณัชวัต ก้อนสมบัติ 3 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
11 นายศุภนัฐ พลายแก้ว 3 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
12 นายกุญช์ฐาน์ ชลนิวิฏฐ์ 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
13 นายคณนาถ แซ่กอ 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
14 นายณัชพล วรรณะ 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
15 นายธนัญกร เสนารักษ์ 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
16 ด.ช.พลวิทย์ ดำดวน 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
17 นายมีเดช ปิยวิมลนันท์ 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
18 นายลูอี้ บุญภักดี 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
19 ด.ช.ศตคุณ ไวว่อง 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
20 นายสิทธิ ใจกล้า 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
21 ด.ช.อัครชัย พาภักดี 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
22 น.ส.ชธิตา มุ่งนิรันดร์ 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
23 ด.ญ.ชวัลลักษณ์ แซ่ลี้ 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
24 ด.ญ.ฐณัชญ์ฎา ไชยวรวิทย์สกุล 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
25 ด.ญ.ฐานิกา ก้อนจันทร์ 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
26 ด.ญ.ณฐฤทัย มั่นพรม 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
27 ด.ญ.ทักสอร เพาะบุญ 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
28 ด.ญ.ธมลวรรณ วงษ์ปิ่นแก้ว 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
29 ด.ญ.บัว กีรติมากุล 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
30 น.ส.ปฤณชนก ลือชาธนานนท์ 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
31 น.ส.พิมพ์ชนก วชิรกัญญา 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
32 ด.ญ.รภัทภร ไพทูลสุริการ 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
33 น.ส.ลภัสรดา เตรียมวิทยา 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
34 น.ส.วนัสนันท์ หวังรังสิมากุล 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
35 น.ส.ศิรินทรา พละพงษ์ 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
36 น.ส.อรณิชชา คงมนต์ 4 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
37 นายจิณณะ ภัสระ 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
38 ด.ช.ณภัทร์ ฝอยทับทิม 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
39 นายธนัช พลายระหาร 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
40 ด.ช.ธีร์ธวัช ภูริณัฐวรวิบูล 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
41 นายนิพพาน มูลเซอร์ 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
42 นายพงษวัธน์ นำภา 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
43 ด.ช.พัณณ์ปภพ จึงสงวนสิทธิ์ 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
44 นายภัคพล สุดสอน 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
45 นายภูติณัฐ มหานิล 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
46 ด.ญ.กัลยาภัสร์ พึ่งโพธิ์สภ 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
47 น.ส.เกสรา ธนวรานิช 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
48 น.ส.ชนม์พิชา แก้วเนตร 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
49 น.ส.ชนิกานต์ อาจศึก 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
50 น.ส.ธมลวรรณ สุขพิทักษ์ 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
51 น.ส.ปภาดา ลาวัณย์ศิริ 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
52 ด.ญ.ปุณิกา นิลกำแหง 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
53 น.ส.พัฐณัฐช์ ปัญญาอมรรัตน์ 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
54 ด.ญ.พาณิภัค ตู้จินดา 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
55 ด.ญ.พิชญธิดา อุระภา 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
56 น.ส.ภัทราวรรณ สิทธิผลสกุลชัย 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
57 ด.ญ.วรินทร์ลดา บัลลังก์โพธิ์ 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
58 ด.ญ.วิชญาพร อภิคมานนท์ 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
59 ด.ญ.สุชญา เงินดี 5 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
60 น.ส.ชาคริยา สุญาณวนิชกุล 6 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
61 ด.ญ.ธนภร พวงจันทร์ 6 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
62 น.ส.นัทฐกมนต์ มาลัยมาลย์ 6 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
63 น.ส.ปาริตตาภา หล่อจีระชุณห์กุล 6 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
64 นายญาณวัฒน์ ทองประจง 7 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
65 นายอริยะ เทพวุฑฒิ 8 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
66 น.ส.ชวัลลักษณ์ วรรณสุทธิ์ 9 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
67 น.ส.พิยดา กลับศรี 9 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
68 นายกิตติภพ ขุนนา 10 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
69 นายจิรัฏฐ์ เศวตามร์ 10 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
70 นายณภัทร มั่นกตัญญู 10 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
71 นายทยากร เมฆสุต 10 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
72 นายธันวา มุกดา 10 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
73 นายประวิณ บุญไชยเดช 10 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
74 ด.ช.ปราชญ์ โรจนวิศาส 10 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
75 นายภูริชญ์ โกษาแสง 10 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
76 นายสิปปกร อ่อนแก้ว 10 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
77 นายสุเมธ ป้อมแก้ว 10 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
78 ด.ญ.กัญญาพัชร์ สัมภวะผล 10 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
79 ด.ญ.ตะวันวาด ศรีปัณฑกุล 10 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
80 ด.ญ.ธรรมฆ์สรณ์ ขจรฤทธิ์ 10 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
81 น.ส.ปนิตา จ๋วนเจนกิจ 10 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
82 น.ส.พิชญาภา สุขสมจิตต์ 10 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
83 น.ส.อัญชิษยา คงปฏิมากร 10 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
84 ด.ญ.แองเจเลีย อีซาเบล มูยาโน 10 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
85 น.ส.ไอริณดา หาญเทศ 10 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
86 นายอริย์ฑรรฑ วงศ์เดชานันท์ 11 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
87 น.ส.วชิราภรณ์ พรมมี 11 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
88 นายใบหม่อน เพียรผลดีสกุล 12 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
89 นายเมธา ทองนิธิกานต์ 12 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
90 นายพงศ์ปณต แย้มโอภาส 13 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
91 นายรชต โตงาม 13 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
92 นายวรินทร อัศวเมธี 13 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
93 ด.ชอิทธิพัทธ ขันติกิจ 13 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
94 น.ส.เกษรินทร์ เกตุเนตร์ 13 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
95 ด.ญฌิชชา สีลานันท์ 13 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
96 น.ส.ฐิติรัตน์ ดิษฐปาน 13 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
97 น.สณัฏฐ์กฤตา สร้อยอาภรณ์ 13 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
98 น.ส.ณัฏฐณิชา ไวปรีดา 13 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
99 น.ส.ธิดานารถ นามโพธิ์ 13 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
100 น.ส.นนท์ธิญา เพ็ชรขาว 13 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
101 น.สนันทพรรณ์ ประจันบาน 13 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
102 น.ส.ปุณณภา เขมนันต์ 13 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
103 น.สภัทท์ธิดา พจนประพันธ์ 13 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
104 ด.ช.ชินภัทร อุ่นเมือง 14 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
105 น.ส.ชนิสรา ด่านเจริญผล 14 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
106 ด.ญ.ตรีทิพยนิภา สงวนพงศ์ 14 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
107 ด.ญ.นีนนารา ไกรตรี 14 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
108 น.ส.พรหมภัสสร น้อยจันทร์ 14 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
109 ด.ญ.พิมพกานต์ พันธ์ปัญญา 14 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
110 ด.ญ.ปุณณภา สภานุชาต 15 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
111 น.ส.ทักษอร เอี่ยมสกุล 16 [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
112 น.ส.มณี ไพบูลย์โพธิจินดา   [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
113 นายภูริภัทร สาลีพันธ์   [email protected] เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
     
 
สาธิตการเข้าใช้อีเมลสำหรับนักเรียน
 
     


แจ้งปัญหาเรื่องอีเมล  https://lin.ee/wlb0Ze4