Untitled Document
Untitled Document


.

.

.
.มีผู้เข้าชมทั้งหมด
17100 ครั้ง

 Online : 4  คน

 

 

 

 
นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

                                  

      1. ดาวน์โหลด คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

     - คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"                                                                                    <<<<ดาวน์โหลดที่นี่>>>>                                        
     - แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓                                   <<<<ดาวน์โหลดที่นี่>>>>   
     -  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
     - แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

     2. ขอเชิญชม VTR เพื่อการขับเคลื่อน
         นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
         2.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                       <<<<เชิญชม>>>>
         2.2 เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้          <<<<เชิญชม>>>>
         2.3 เสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม    <<<<เชิญชม>>>>
         2.4 สร้างเสริมทักษะการทำงาน               <<<<เชิญชม>>>>
         *ช่วยกันขับเคลื่อน


      3.  รายชื่อโรงเรียนเอกชนนำร่องตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 
            
          
         **ดาวน์โหลด ใบสมัครเป็นโรงเรียนเอกชนนำร่อง >>>>CLICK<<<<
         
 หมายเหตุ    ส่งใบสมัครไปยังกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา 
                      ทางโทรสาร หมายเลข 02 282 6841 หรือ ทางอีเมล์ [email protected]


        4. ขอเชิญชมวิดีโอการประชุมสัมมนาแนวทางการบริหารจัดการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้       ในโรงเรียนเอกชน"     เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

(ช่วงเช้า) 
         บรรยายโดยรองเลขาธิการ กช. (ดร. พีรศักดิ์ รัตนะ) / นายธัญญา เรืองแก้ว /
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา    ***CLICK***
                                                                
   
 (ช่วงบ่าย)
          บรรยายโดย ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (ต่อ)  / อภิปรายโดย ผู้แทนโรงเรียนนำร่อง :
โรงเรียนสาธิตพัฒนา  / โรงเรียนเพลินพัฒนา / โรงเรียนปรียาโชติ / โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 
 ***CLICK***

         5.   เว็บไซต์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ***CLICK***
                                                                    

       6.   ขอเชิญโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมอบรมเรื่อง  “ เทคนิคและวิธีการสอนค่านิยมหลักของ            คนไทย  12 ประการ สู่กระบวนการเรียนรู้ ”         ***CLICK***ที่นี่


      7.   ประชาสัมพันธ์   โรงเรียนนำร่องสามารถขอรับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมตามนโยบาย
" ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จากโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงได้  <<CLICK>> ที่นี่
                                                         
 
 
Untitled Document
         โรงเรียนหอวัง 
16/9 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2512-6000

โทรสาร  0-2511-1045
 

Last Update : February 26, 2019

Contact Office: [email protected] 
Contact Webmaster Email: [email protected] 
 Contact Admin: [email protected] 
 
 Copyright © 2015