Untitled Document
Untitled Document


.

.

.
.มีผู้เข้าชมทั้งหมด
17202 ครั้ง

 Online : 4  คน

 

 

 

 
     
คู่มือสำหรับประชาชน
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
โรงเรียนหอวัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
   เรื่อง : การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสาร
   เรื่อง : การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสาร
   เรื่อง : การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสาร
   เรื่อง : การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสาร
   เรื่อง : การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสาร
   เรื่อง : การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสาร
   เรื่อง : การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสาร
   รวมปกคู่มือ ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ดาวน์โหลดทั้งหมด
Untitled Document
         โรงเรียนหอวัง 
16/9 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2512-6000

โทรสาร  0-2511-1045
 

Last Update : February 26, 2019

Contact Office: [email protected] 
Contact Webmaster Email: [email protected] 
 Contact Admin: [email protected] 
 
 Copyright © 2015