นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียนหอวัง
   
       โรงเรียนหอวัง ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน และเพื่อเกิดความมั่นใจว่าสิทธิของบุคคลที่กล่าวมาจะได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุมตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนจึงประกาศ "นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียนหอวัง พ.ศ.2566" เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ระบบ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน และเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
  ข้อ 1 ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย
       นโยบายนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรงเรียน ในปัจจุบันและที่อาจ
มีในอนาคต ซึ่งถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของโรงเรียน
นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว โรงเรียนอาจกำหนดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy
Notice) สำหรับโครงการ กิจกรรม หรือบริการต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็น
ผู้เข้าร่วมหรือผู้รับบริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วย
กฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในโครงการ กิจกรรม หรือบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและ
นโยบายนี้ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของโครงการ กิจกรรม หรือบริการนั้น
  ข้อ 2 คำนิยาม
  "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
"ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง
ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ
ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน
ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
"การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล " หมายถึง การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บ
รวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย โอน ลบ รวม ทำลาย
เป็นต้น
"เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล " หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียน
ประมวลผล รวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ
"โรงเรียน" หมายถึง โรงเรียนหอวัง แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
"ผู้อำนวยการ" หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง
  ข้อ 3 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
       โรงเรียนเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
     1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนเก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง จากช่อง
ทางการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม หรือการให้บริการต่างๆ เช่น ขั้นตอนการสมัครเรียน ลงทะเบียน
การสมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจการเรียนการสอน การเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม
การสอบ การประเมินผล การใช้งานผลิตภัณฑ์ อาคารสถานที่หรือบริการของโรงเรียน หรือเมื่อเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยโรงเรียน เป็นต้น
     2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียน เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น นอกจากเข้าของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ หรือ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปีดเผยข้อมูลแก่โรงเรียน เช่น การรับสมัครงาน การตรวจสอบประวัติการศึกษา
หรือคุณสมบัติการให้ทุนการศึกษา การติดตามผลการศึกษาหรือผลการฝึกอบรม การจัดซื้อจัดจ้าง
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การจัดสวัสดิการต่างๆ การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
อื่นๆ รวมถึงจากความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงาน
คู่สัญญาได้ เป็นต้น
  ข้อ 4 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
       โรงเรียนดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของโครงการ กิจกรรม หรือบริการที่ท่านใช้บริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่านกับ
โรงเรียน หรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ กิจกรรม
หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่านได้แก่
     4.1 เพื่อดำเนินการตามพันธกิจหรือกิจการของโรงเรียน ในการให้บริการทางการศึกษา เช่น
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร การให้คำปรึกษาแนะนำ การประเมินผล การอบรม
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การจัดทำฐานข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์และการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
     4.2 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนซึ่งโรงเรียนมี
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมหรือกำกับดูแล หน่วยงานด้านภาษี หน่วยงาน
ด้านการสาธารณสุข หน่วยงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย หรือ
หน่วยงานที่โรงเรียนมีภาระผูกพันตามกฎหมาย เป็นต้น
     4.3 เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการบริหารจัดการของโรงเรียน เช่น การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ การบริหารวิชาการ การบริหารกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร หรือ
การบริการตรวจสอบ การพิสูจน์ หรือ การยืนยันตัวตนของผู้ติดต่อหรือทำธุรกรรมหรือใช้สิทธิตามกฎหมายกับ
โรงเรียน การดำเนินการด้านเทคนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท การจัดสวัสดิการ
สิทธิประโยชน์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก การติดตาม การประเมิน และการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการทุจริต การละเมิดความปลอดภัยหรือการกระทำ
ที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้งโรงเรียนและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคลากร ประเมิน
และบริการจัดการความเสี่ยง การแจ้งเตือน การยืนยันการทำตามคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยัง
บุคลากร หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ
บุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด
     4.4 เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของโรงเรียน หรือของบุคคล
อื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโรงเรียน
  ข้อ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
       5.1 โรงเรียนจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ความยินยอม
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายที่กำหนดไว้หรือภายใต้ฐานกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ให้เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลทราบรายละเอียดก่อน หรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
ทราบถึงรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
     5.2 การเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว โรงเรียนจะต้องได้รับความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลเสมอ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา 26
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
     5.3 โรงเรียนจะจัดทำบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบได้ ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
     5.4 ในกรณีที่โรงเรียนมีการทำสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มีการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ใช้บริการของ
โรงเรียน ตามคำสั่งหรือในนามของโรงเรียน โรงเรียนจะจัดให้มีข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลระหว่าง
โรงเรียนและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องนั้น ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562
     5.5 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียน ในการเก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคล โรงเรียนจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน
ของโรงเรียน อันประกอบด้วย
 
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ข้อมูลระบุชื่อเรียก หรือข้อมูลจากที่ระบุข้อมูลเฉพาะตัว เช่น ชื่อนามสกุล-,
อายุ, วันเกิด , เพศ, เลขประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง,หมายเลข
ประจำตัวนักเรียนนักศึกษา/,ประวัติการศึกษา, ลายมือชื่อ, สำเนาบัตร
ประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน ประวัติการ
ทำงาน, หมายเลขที่สามารถระบุตัวตนได้ เป็นต้น
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ E-mail หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ชื่อ
ผู้ใช้งานในสื่อออนไลน์ เป็นต้น
ข้อมูลเอกสารทางราชการ ข้อมูลเอกสารราชการ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน เป็นต้น
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินของท่าน เช่น บัญชีธนาคาร, สำเนาสมุดบัญชี, ข้อมูลบัตร
เครดิต, สถานการณ์กู้ยืมเงิน หรือ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
การศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต, สถานภาพทางการเงิน เป็นต้น
ข้อมูลการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของท่าน เช่น ผลการศึกษา, การ
กับการศึกษา ลงทะเบียนวิชาเรียน, ผลการคัดเลือกเข้าศึกษา,วุฒิการศึกษา, สถานะ
การศึกษา,แผนการเรียน, งานวิจัย เป็นต้น
ข้อมูลบุคคลที่สาม ข้อมูลบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว, ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์
จากสวัสดิการต่างๆ, ข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน และบุคคลอ้างอิง เป็นต้น
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรมของโรงเรียน เช่น เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเข้า
ของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมหรือแคมเปญต่างๆ ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น เป็นต้น
ข้อมูลสถิติ ข้อมูลสถิติ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์, การเข้าใช้บริการต่างๆ ภายในโรงเรียน
การใช้ห้องสมุด เป็นต้น
ข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวม ของบริษัท ระบบอัตโนมัติจากอุปกรณ์ต่างๆ ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมของบริษัทหรือระบบอัตโนมัติ
จากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หมายเลข IP Address Cookie พฤติกรรมการใช้,
ภาพถ่าย, ประวัติการสั่งซื้อบริการ เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา
ข้อมูลความพิการ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลภาพจำลอง
ใบหน้าข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น