แบบฟอร์มการวิเคราะห์ตามแบบการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
     ตัวอย่างการวิเคราะห์ตามแบบการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง