วก.01 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
    วก.02 การวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้รายภาคเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา
    วก.03 คำอธิบายรายวิชา
    วก.04 โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน
    วก.05 ประมวลรายวิชา
    วก.06 การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้กับน้ำหนักคะแนน
    วก.07 รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
    วก.08 แผนการจัดการเรียนรู้
    วก.09 การขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
    วก.10 แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนรายวิชาเลือกเสรี
    วก.11 แบบสำรวจการเรียนการสอน
    วก.13 แบบนิเทศชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
    วก.14 หน่วยการเรียนรู้
   
 
 
 
พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหอวัง