HOME
     
 
 
     
 
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชั้น
ครูผู้สอน
จำนวนรับ
สมัครแล้ว
ง30202
ขนมนานาชาติ (611/2)
ม.5
นางสาวปรียาภรณ์ ชื่นสนธิพันธ์
25
25 | ดูรายชื่อ
ง30203
งานประดิษฐ์ของชำร่วย (611)
ม.5
นางนพรัตน์ รอบคอบ
25
25 | ดูรายชื่อ
ง30208
ประดิษฐ์ของใช้ (612/1)
ม.5
นายอำพล สมบุญ
25
25 | ดูรายชื่อ
ง30216
การจัดสวนในภาชนะ (ศูนย์การเรียนรู้การงานฯ (ใต้หอประชุม))
ม.5
นายชลชาติ สายมาตร
25
25 | ดูรายชื่อ
ง30225
งานเขียนแบบ (612/2)
ม.5
นายกิตติธร ปานจับ
25
20 | ดูรายชื่อ
ง30259
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (ห้องสมุด)
ม.5
นางสาวเสาวนีย์ อินทรจักร
25
25 | ดูรายชื่อ
ง30263
งานช่างไม้ (631/1)
ม.5
นายกุศล มีศิริ
25
25 | ดูรายชื่อ
ง30283
งานโฆษณา (1075)
ม.5
นายวสุ สวัสดิสาระ
25
25 | ดูรายชื่อ
ง30284
พื้นฐานบัญชี1 (331)
ม.5
นายศิวาพัชญ์ บำรุงเศรษฐพงษ์
25
25 | ดูรายชื่อ
ญ30201
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 (ติดต่อครูผู้สอน)
ม.5
นางสาวภควดี บัวอุไร
25
24 | ดูรายชื่อ
ศ32205
จิตรกรรม (413)
ม.5
นายวิชา จันทราวิสุทธิ์
25
9 | ดูรายชื่อ
ศ32207
พื้นฐานโมเดล (642)
ม.5
นายกษิฏิพงษ์ ไวศะยาณุกูล
25
25 | ดูรายชื่อ
ศ32214
นาฏศิลป์ตามความถนัด2 (621)
ม.5
นางสาวกัญญารัตน์ ชากัน
25
24 | ดูรายชื่อ
ส30212
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (ศูนย์การเรียนรู้สีงคมศึกษา)
ม.5
นายโชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์
25
25 | ดูรายชื่อ
 
     
     
     
Web Developer : Animar Rotsianglum
Computer Center - Horwang School