ประกาศที่เกี่ยวข้อง

   ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
  ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ปีการศึกษา 2565
  ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
     
     
     
 
 
จำนวนผู้เข้าถึงเว็บไซต์ คน