ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

   แบบคำขอรับรองการเป็นผู้ปกครองของผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2566 (กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่ใช่บิดา หรือมารดา)
  แบบคำขอรับรองการเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านของผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนหอวัง
  ปีการศึกษา 2566 (กรณีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียนไม่ได้เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน   แต่นักเรียนอาศัยและเรียนอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ อย่างน้อย 2 ปี)
  แบบคำร้องพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนหอวัง ประเภทที่มีเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2566
   
     
 
 

 ประกาศการรับนักเรียน

  ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
     
     
 
 

 ประกาศที่เกี่ยวข้อง

  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2566
  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2566
     
     
 
 

 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนหอวัง

 

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร แขวงจันทรเกษม แขวงจอมพล แขวงจตุจักร และ
แขวงลาดยาวเฉพาะบางส่วน ดังนี้ จากสี่แยกบางเขนไปตามถนนงามวงศ์วานถึงสี่แยกเกษตร
เข้าถนนพหลโยธินถึงสี่แยกรัชโยธิน เข้าถนน รัชดาภิเษกถึงสี่แยกประชานุกูล
เข้าถนนประชาชื่นถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ (เดิม คือ ถนนประชานิเวศน์ ๑) เข้าถนนวิภาวดีรังสิตถึงสี่แยกบางเขน

  แผนที่แบบ google map
  ภาพแผนที่ขนาดเล็ก
  ภาพแผนที่ขนาดกลาง
  ภาพแผนที่ขนาดใหญ่ (สำหรับคอมพิวเตอร์)
  ไฟล์ PDFแผนที่ (สำหรับคอมพิวเตอร์)
     
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าถึงเว็บไซต์ คน