งานทะเบียน - วัดผล

โรงเรียนหอวัง

งานทะเบียน - วัดผล


เกี่ยวกับหน่วยงาน


ขั้นตอนการขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

          1.  เขียนคำร้อง  (กรอกข้อมูลตัวบรรจงให้ครบถ้วน)

          2.  ส่งคำร้องพร้อมรูปถ่าย

          3.  ลงชื่อส่งเอกสาร

          4.  รับเอกสารและลงชื่อรับ

ระยะเวลาการทำเอกสาร

-          ใบรับรองการเป็นนักเรียนและใบแสดงผลการศึกษาใช้เวลา  3  วันทำการ

-          ใบ TRANSCRIPT ใช้เวลา  5-7  วันทำการ

-          เอกสารอื่น ๆ 3-5  วันทำการ


อัตราค่าบริการ

-          ใบรับรองและใบแสดงผลการศึกษาฉบับละ  5  บาท (เฉพาะนักเรียน ม.6)

-          ใบ TRANSCRIPT  ฉบับละ  20  บาท

         -          ใบ ปพ.1  และใบรบ. 1  ฉบับละ  10  บาท


เวลาในการให้บริการ

มัธยมศึกษาตอนต้น             มัธยมศึกษาตอนปลาย

เช้า               เวลา  07.00 – 07.30 น.

กลางวัน        เวลา  10.45 – 11.35 น.  /  11.35 – 12.25 น.

เย็น               เวลา  หลังเลิกเรียน  -  16.30  น.


รูปถ่ายในการขอเอกสารสำหรับนักเรียนปัจจุบัน

แนวปฏิบัติเรื่องการแต่งกายสำหรับถ่ายรูปเพื่อขอเอกสารทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565

 

หมายเหตุ      ใบรับรองภาษาอังกฤษ  ไม่ต้องใช้รูป


รูปถ่ายในการขอเอกสารสำหรับนักเรียนจบการศึกษาไปแล้ว

แนวปฏิบัติเรื่องการแต่งกายสำหรับถ่ายรูปเพื่อขอเอกสารทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565

 

หมายเหตุ      TRANSCRIPT  ต้องใช้รูปถ่ายขนาด  3×4  เซนติเมตร  (1 นิ้วครึ่ง)


© 2016. All Rights Reserved.