งานทะเบียน - วัดผล

โรงเรียนหอวัง

งานทะเบียน - วัดผล


แบบฟอร์มเอกสารสำหรับครู

แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (PDF)

แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (EXCEL)


แบบสรุปอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน(PDF)

แบบสรุปอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน(EXCEL)

 

แบบรายงานคะแนนสูงสุดรายวิชา (Word)

แบบรายงานคะแนนสูงสุดรายวิชา (PDF)

 

แบบสรุปรายชื่อ 0 รมส (Word)

แบบสรุปรายชื่อ 0 รมส (PDF)

 

บันทึกส่งรายชื่อนร.เสี่ยงติด ร (Word)

บันทึกส่งรายชื่อนร.เสี่ยงติด ร (PDF)

 

บันทึกขออนุมัติผลการเรียน ร (Word)

บันทึกขออนุมัติผลการเรียน ร (PDF)

 

บันทึกขออนุมัติผลการเรียน มส (Word)

บันทึกขออนุมัติผลการเรียน มส (PDF)

 

แบบสรุปการประเมินรายวิชากิจกรรม (Word)

แบบสรุปการประเมินรายวิชากิจกรรม (PDF)

 

แบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านรายวิชากิจกรรม (Word)

แบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านรายวิชากิจกรรม (PDF)


หน้าปกสมุดประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Word)

หน้าปกสมุดประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (PDF)

 

บันทึกขอสอบภายหลัง (Word)

บันทึกขอสอบภายหลัง (PDF)

 

บันทึกขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน(กรณีคำนวณคะแนนผิด) (Word)


คู่มือการจัดทำรายงานผลการเรียน(ปพ.5) (PDF)

 

ค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2566

ค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2565


© 2016. All Rights Reserved.