งานทะเบียน - วัดผล

โรงเรียนหอวัง

งานทะเบียน - วัดผล


แบบฟอร์มเอกสารสำหรับครู

แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (PDF)

แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (EXCEL)


แบบสรุปอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน(PDF)

แบบสรุปอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน(EXCEL)

 

แบบรายงานคะแนนสูงสุดรายวิชา (Word)

แบบรายงานคะแนนสูงสุดรายวิชา (PDF)

 

แบบสรุปรายชื่อ 0 รมส (Word)

แบบสรุปรายชื่อ 0 รมส (PDF)

 

บันทึกส่งรายชื่อนร.เสี่ยงติด ร (Word)

บันทึกส่งรายชื่อนร.เสี่ยงติด ร (PDF)

 

บันทึกขออนุมัติผลการเรียน ร (Word)

บันทึกขออนุมัติผลการเรียน ร (PDF)

 

บันทึกขออนุมัติผลการเรียน มส (Word)

บันทึกขออนุมัติผลการเรียน มส (PDF)

 

แบบสรุปการประเมินรายวิชากิจกรรม (Word)

แบบสรุปการประเมินรายวิชากิจกรรม (PDF)

 

แบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านรายวิชากิจกรรม (Word)

แบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านรายวิชากิจกรรม (PDF)


หน้าปกสมุดประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Word)

หน้าปกสมุดประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (PDF)

 

บันทึกขอสอบภายหลัง (Word)

บันทึกขอสอบภายหลัง (PDF)

 

บันทึกขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน(กรณีคำนวณคะแนนผิด) (Word)


คู่มือการจัดทำรายงานผลการเรียน(ปพ.5) (PDF)

 

ค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2565


© 2016. All Rights Reserved.