.

 

:: ปรัชญาโรงเรียนหอวัง ::
 
คุณธรรมนำหน้า  การศึกษาเชิดชู  รู้ค่าความเป็นไทย 
ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
 
:: วิสัยทัศน์โรงเรียนหอวัง ::
 

โรงเรียนหอวังเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศตามมาตรฐานสากล  มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข


:: พุทธพจน์โรงเรียนหอวัง ::
 
สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญฺ   ผู้ฟังดีย่อมเกิดปัญญา
 
:: คำขวัญโรงเรียนหอวัง ::
 
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

:: สัญลักษณ์ ::
 
บัวพระเกี้ยว
 
 
:: เพลงประจำโรงเรียน ::
เพลง
พ.ศ.
เนื้อร้อง
 
พวกเรา รักเรียนฝึกฝน อดทน สนใจศึกษา
รักเพื่อนรักครู รู้ฟังตั้งหน้า หวังให้มีปัญญา วิชาประกอบการงาน
พวกเรา รักการแข่งขัน หมั่นขยัน น้ำใจกล้าหาญ
รักชาวหอวังฝังใจยาวนาน เหมือนร่วมพงศ์วงศ์วาน สำราญร่วมถิ่มร่มเย็น
พวกเราร่วมทำแต่กรรมที่ดี ต่างมีใจรักคุณธรรมจำเป็น
ร่วมสีน้ำตาลเหลืองเด่น ถือเป็นธงชัย ขวัญใจประจำ
พวกเรารักในศักดิ์ศรี ไม่มีหมางใจสุขล้ำ
รักชาวหอวัง ฝังใจเช้าค่ำ แม้ลาไกลใจร่ำขอจำ เพื่อนร่วมหอวัง
 
:: สีประจำโรงเรียน ::
น้ำตาล - เหลือง
:: พระพุทธรูปประจำโรงเรียนหอวัง ::
 
พระพุทธปัญญาสุริยาภาธร
 
 

 
         โรงเรียนหอวัง 
16/9 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2512-6000

โทรสาร  0-2511-1045
หมายเลขติดต่อภายใน
 

Last Update : December 8, 2020

Contact Office: [email protected] 
Contact Webmaster Email: [email protected] 
 
 
 Copyright © 2015