งานทะเบียน - วัดผล

โรงเรียนหอวัง

แบบฟอร์มเอกสาร

แบบคำร้องขอใบรับรอง (ปพ.7 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่)

แบบคำร้องขอใบรับรอง (ปพ.7 สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา)
     - ตัวอย่างใบ ปพ.7

แบบคำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.1 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่)

แบบคำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.1 สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว)
     - ตัวอย่างใบ ปพ.1

คำร้องขอเปลี่ยนหลักฐาน ชื่อ – ชื่อสกุล – ยศ)

แบบคำร้องขอแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล

คำร้องขอ TRANSCRIPT (ปพ.1 ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และจบการศึกษาแล้ว)

แนวปฏิบัติเรื่องการแต่งกายสำหรับถ่ายรูปเพื่อขอเอกสารทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คำร้องขอหลักฐานผลการเรียน (ปพ.1) (สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา ม.3 หรือ ม.6 ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป)

คำร้องขอหลักฐานผลการเรียน (รบ.1)

บันทึกขอพักการเรียน

คำร้องขอกลับเข้าเรียน

แบบคำร้องขอลาออก

แบบคำร้องขอใบแทนประกาศนียบัตร

แบบคำร้องขอลงนามในเอกสาร/ประทับตราโรงเรียน ตามแบบฟอร์มของหน่วยงานอื่น

คำร้องขอใบแทนใบสุทธิ

ส่งตัวนักเรียนกลับเข้าห้องเรียน

บันทึกข้อความ ขอกลับเข้าเรียน
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

© 2016. All Rights Reserved.