| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 |   
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัด เรื่อง รายละเอียด เอกสารอ้างอิง
     การดำเนินงาน
011 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณรายปี

แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ประกอบด้วย
o โครงการหรือกิจกรรม
o งบประมาณที่ใช้
o ระยะเวลาในการดำเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566

  แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

012 รายงานการติดตามการดำเนินงานและ
ใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
- แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี ในข้อ 011
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
  รายงานการติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เช่น ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
     การปฏิบัติงาน
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
o จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
  คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานโรงเรียนหอวัง
     การให้บริการ
015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน
ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
o บริการหรือภารกิจใด
o กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
   คู่มือสำหรับประชาชน การส่งหนังสือราชการเพื่อติดต่องานสารบรรณ
016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
   ข้อมูลสถิติการให้บริการ
017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
   การมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
   สรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
   สรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
   สรุปผลการส่งข้อเสนอแนะสู่ครูผู้สอนจากนักเรียน โรงเรียนหอวัง
018 E–Service - แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
   ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนหอวัง
 
< ก่อนหน้า   | 9.2 |   ถัดไป >