| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 |   
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัด เรื่อง รายละเอียด เอกสารอ้างอิง
     นโยบาย No Gift Policy
031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

- เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด - มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด ในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบัน และอนาคต - เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566 *ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566

  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy - แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธ
การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา
เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
  กิจกรรม No Gift Policy
033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy - แสดงการประเมินผลและรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
  o เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
  o มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
  เอกสารควบคุมภายในการประเมินความเสี่ยง โรงเรียนหอวัง
035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 034
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
  แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
  เอกสารควบคุมภายในการประเมินความเสี่ยง โรงเรียนหอวัง
  การดำเนินการประชุมการจัดทำรายงานติดตามผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566
  ตัวอย่างการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
     แผนป้องกันการทุจริต
036 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  o โครงการ/กิจกรรม
  o งบประมาณ
  o ช่วงเวลาดำเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
   แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน - แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O36
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  o ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  o รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
   รายงานผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนหอวัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  o ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
  o ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  o ปัญหา/อุปสรรค
  o ข้อเสนอแนะ
- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2565
   รายงานผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนหอวัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
< ก่อนหน้า   | 10.1 |   ถัดไป >