| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 |   
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัด เรื่อง รายละเอียด เอกสารอ้างอิง
     ข้อมูลพื้นฐาน
01 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
- แสดงตำแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สํานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

02 ข้อมูลผู้บริหาร - แสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
- ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด / รองผู้บริหารสูงสุด โดย แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
o ชื่อ-นามสกุล
o ตำแหน่ง
o รูปถ่าย
o ช่องทางการติดต่อ
  โครงสร้างการบริหาร
03 อำนาจหน้าที่ - แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และ
อำนาจของหน่วยงาน
  ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
04 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน - แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
  แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนหอวัง ปีงบประมาณ 2566-2568
05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน ประกอบด้วย- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรสาร
- E-mail
- แผนที่ตั้ง


  ที่อยู่ และการติดต่อ โรงเรียนหอวัง
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     การประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

   ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A (ถาม-ตอบ) - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสาร
ให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot

  ตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

09 Social Network - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง
ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram

  ตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน   นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียนหอวัง
 
| 9.1 |   ถัดไป >