| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 |   
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ตัวชี้วัด เรื่อง รายละเอียด เอกสารอ้างอิง
     มาตรฐานเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- แสดงข้อกำหนดจริยธรรม (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์
ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
*กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมครู ฯ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนหอวัง
040 การขับเคลื่อนจริยธรรม - แแสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย
  o การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
  o การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
  o การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566
  การขับเคลื่อนจริยธรรม โรงเรียนหอวัง
  ประกาศ Do's&Don'ts หอวัง
041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดการหนึ่ง
- แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
   การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566)
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566
     มาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2565
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
  o ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน
  o ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผล
การประเมินฯ
- มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อน การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง ตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆอย่างน้อยประกอบด้วย
  o การกำหนดผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
  o การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
  o การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน - แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนหอวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
< ก่อนหน้า   | 10.2 |