| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 |   
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัด เรื่อง รายละเอียด เอกสารอ้างอิง
     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเนื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น

  ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์

028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
 o จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
 o จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
 o จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566
     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
- มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
 o ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
 o สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
 o ผลจาการมีส่วนร่วม
 o การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
  การเปิดโอาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน
  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
  ภาพการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหอวัง
  รายละเอียดและภาพพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนหอวัง
 
< ก่อนหน้า   | 9.5 |   ถัดไป >