| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 |   
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด เรื่อง รายละเอียด เอกสารอ้างอิง
     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
023 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในนามของหน่วยงาน
- เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  กรอบแนวคิดการจัดการศึกษา โรงเรียนหอวัง
  ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566
  แนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับครู

024 การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

- แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการ ตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ 023
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
o ความก้าวหน้าการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม
o รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะ
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2566

025 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล

- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์ อย่างน้อยประกอบด้วย
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o การพัฒนาบุคลากร
o การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

  ตัวอย่างประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)
  ตัวอย่างประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย (หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)
  ตัวอย่างประกาศขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย (หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)
  ว15/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
  ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประมิน ตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนหอวัง
  ว8/2566 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
  ว9/2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมพัฒนาบุคลากร2566

026

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

o แสดงรายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2565
 
< ก่อนหน้า   | 9.4 |   ถัดไป >