| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 |   
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัด เรื่อง รายละเอียด เอกสารอ้างอิง
     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ การเชิญชวน
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ (ประกาศเชิญชวน, ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนหอวัง)
021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
   แบบ บก.๐๑
   รายงานขอจ้าง
   รายงานผลการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แบบสัญญาจ้าง
022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
 o งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 o สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
 o ปัญหา/อุปสรรค
 o ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
   ทะเบียนครุภัณฑ์
   บัญชีวัสดุ
 
< ก่อนหน้า   | 9.3 |   ถัดไป >